Счетоводно обслужване и обработка на заплати

НАВКАТ ООД предлага на своите клиенти услуги по счетоводно обслужване и обработка на заплати:

1. Счетоводно обслужване:
 – Изготвяне на индивидуален сметкоплан на предприятието;
 – Изготвяне на счетоводна политика;
 – Текущо счетоводно отчитане на документи;
 – Подаване на декларации в НАП;
 – Консултации по възникнали въпроси и казуси;
 – Годишно счетоводно и данъчно приключване;
 – Съдействие по време на проверки и одит.
2. Обработка на заплати:
 – Текущa обработка на заплати на персонала;
 – Изготвяне на ведомости, фишове, справки и платежни документи;
 – Изготвяне на документи, свързани с трудовите и извънтрудовите правоотношения;
 – Подаване на декларации Образец 1 и 6 в НАП;
 – Подаване на документи и справки в НОИ и НСИ;
 – Поддържане на трудови досиета;
 – Консултации по възникнали въпроси и казуси, свързани с прилагане на КТ, КСО, ЗЗО, ЗБУТ и други;
 – Съдействие по време на проверки.